Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, tel. 29 753 41 89, tel. 29 753 42 83,   tel./fax 29 752 51 73 .

2.   Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 (telefon na sekretariat) tel. komórkowy  608 353 336

lub adresem e-mail: : iod@powiat-przasnysz.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w  celu realizacji ustawowych zadań   i obowiązków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na podstawie:

1)    Ustaw o rozporządzeń:

a.        ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 ze zm.),

b.        rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

c.        ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018, poz. 998),

d.        ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2017, poz. 1851 ze zm.),

e.        rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U z 2017, poz. 1851 ze zm.),

f.         ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2018, poz. 511 ze zm.)

g.        rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiat, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926),

h.        rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230 poz. 1694 ze zm.),

i.         ustawy z dnia29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1390).

2)    Udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy panią/Panem a Administratorem Danych.

3.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

4.    Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie
z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.

5.      Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

6.     W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody", informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

9.      Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.   Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu. 

11.   Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

 


 

Linki

grafika na dole strony